Aktualności

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym Seminarium Archeologicznym IKŚIO PAN, w ramach którego Dr. Heidi Köpp-Junk, adiunkt w Zakładzie Starożytnych Kultur Egiptu i Bliskiego Wschodu zaprezentuje wykład pt. "Dewatering systems for wastewater and rain in ancient Egyptian Temples". Spotkanie odbędzie się 13 kwietnia w godzinach 14.30-16.00 się za pośrednictwem platformy MS Teams.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o maila na adres: seminariumarcheologiczne@iksio.pan.pl w celu pobrania linku do wydarzenia.  

Abstract
An efficient drainage system for rain and used water is very important for every society of a certain size and complexity. Even today, water discharge is a central issue in Egypt, especially in the global metropolis Cairo. While irrigation is frequently discussed in Egyptology, dewatering systems are only rarely investigated in any detail. Nevertheless, they are an important factor of Egyptian architecture and part of the author's research since 2002. Whereas no known depictions or textual sources mention these systems, a variety of archaeological finds relating to them is attested. They elucidate the range and innovativeness as well as the high quality of ancient Egyptian engineering skills long before the arrival of Roman techniques. The lecture gives an overview of the dewatering systems for rainwater and used water of ancient Egyptian temples from the Old Kingdom in the 3rd millennium BC to the Graeco-Roman period.

Gargoyle at the Edfu templeGargoyle at the Edfu temple

Z przyjemnością informujemy, że elektroniczna wersja XXXIII tomu naszego czasopisma Acta Asiatica Varsoviensia jest już dostępna na internetowej stronie periodyku.

XXXIII tom Acta Asiatica Varsoviensia został sfinansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  (nr projektu 709/P-DUN/2019).

Mamy przyjemność poinformować, że troje naszych pracowników bierze udział w trwającym 12th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East (ICAANE):


dr Christina Tsouparopoulu jest organizatorką sesji: "Socioscapes of Ancient Near Eastern popular religion" 6 kwietnia, 14.00-18.00

dr Zuzanna Wygańska wygłosi referat: 'Akkar Survey Project 2018' in a foothill area of Akkar province, Lebanon: on the trail of eluding Bronze and Iron Ages, 7 kwietnia 17.30-18.00

dr Massimilano Nuzzolo wygłosi referat: New evidence for copper trade between Egypt and the Levant in the Third Millennium BC. The Palermo Stone in context, 8 kwietnia 10.30-11.00

Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w Konferencji! 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko specjalisty technologii cyfrowej w Zakładzie Starożytnych Kultur Egiptu i Bliskiego Wschodu


INSTYTUCJA: Polska Akademia Nauk, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych (dalej IKŚiO)
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: specjalista technologii cyfrowej (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia do 2 lat)
DYSCYPLINA NAUKOWA: humanistyka w przestrzeni cyfrowej, archeologia; zakres: archeologia starożytnego Egiptu
DATA OGŁOSZENIA: 2 kwietnia 2021 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 3 maja 2021 r.
TERMIN ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ: 5 maja 2021 r. od godz. 11:00 czasu warszawskiego, rozmowa będzie przeprowadzona przy użyciu komunikatora Skype
LINK DO STRONY: www.iksiopan.pl
SŁOWA KLUCZOWE: archeologia starożytnego Egiptu, archeologia krajobrazu, relacyjna baza danych, teledetekcja, numeryczny model terenu, GIS, WebGIS.

Przewiduje się zatrudnienie od 31 maja 2021 r. jednej osoby na stanowisku specjalisty technologii cyfrowej w Zakładzie Starożytnych Kultur Egiptu i Bliskiego Wschodu w wymiarze 1 etatu. Do obowiązków pracownika należeć będzie:
- realizacja zadań w ramach projektu naukowego „Formacja państwa egipskiego i zmieniający się krajobraz społeczno-przestrzenny regionu Pierwszej Katarakty Nilu w 4-3 tysiącleciu p.n.e.” (2020/37/K/HS3/04097), finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu POLS:
- zarządzanie danymi cyfrowymi, lotniczymi i kosmicznymi;
- opracowanie i wdrożenie relacyjnej bazy danych;
- wykonywanie analiz przestrzennych w oparciu o GIS;
- tworzenie produktów cyfrowych / ilustracji do publikacji;
- rozwój aplikacji WebGIS i powiązanej z nią bazy danych;
- udział w powstawaniu publikacji;
- współautorstwo recenzowanego artykułu na temat WebGIS;
- zarządzanie stroną internetową projektu i mediami społecznościowymi;
- aktywne uczestnictwo w popularyzacji badań prowadzonych przez Instytut.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie o PAN z 30 kwietnia 2010 r. i odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym posiadając:
- wykształcenie wyższe w zakresie archeologii, egiptologii lub dziedziny pokrewnej;
- stopień magistra lub doktora uzyskany w ciągu ostatnich 7 lat,
- udokumentowane doświadczenie z zakresu humanistyki w przestrzeni cyfrowej, w szczególności: relacyjne bazy danych, platformy open-source GIS, aplikacja WebGIS, wykorzystanie map historycznych, zdjęcia lotnicze, obrazy satelitarne i cyfrowe modele wysokości, teledetekcja, analiza przestrzenna;
- udokumentowany dorobek publikacyjny;
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego i co najmniej podstawowa drugiego współczesnego;
- umiejętność pracy w pojedynkę, w ścisłej współpracy z kierownikiem projektu oraz jako część większego międzynarodowego zespołu;
- doświadczenie w terenie w Egipcie lub w innym kraju Bliskiego Wschodu lub Afryki Północnej;
- talent organizacyjny.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni dostarczyć do Instytutu za pomocą poczty elektronicznej (w zabezpieczonym formacie *.pdf) na adres podany poniżej następujące dokumenty:
1) podanie do Dyrektora IKŚiO o przyjęcie do pracy,
2) list motywacyjny (w języku angielskim) przedstawiający doświadczenie, kwalifikacje i zainteresowanie projektem (max. 2 strony),
3) życiorys naukowy,
4) kwestionariusz osobowy,
4) odpis dyplomu magisterskiego. W przypadku kandydatów z zagranicy z krajów, których dyplomy nie są uznane na podstawie umów międzynarodowych lub Konwencji Praskiej, zaświadczenie o uznaniu dyplomu lub jego nostryfikacji przez właściwe organy1,
5) wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
6) portfolio z krótkim opisem projektów cyfrowych, w tym zrzuty ekranu / layout oraz wzmianka o używanym oprogramowaniu,
7) oświadczenie stwierdzające, że IKŚiO będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
8) oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej,
9) oświadczenie upoważniające Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych, w przypadku wygrania konkursu, do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w Instytucie (tzw. liczby N) – [oświadczenie to można złożyć tylko w jednej jednostce naukowej],
10) oświadczenie o zgodzie, w przypadku wygrania konkursu, na zaliczenie do liczby N w co najmniej jednej z reprezentowanych dyscyplin w IKŚiO,
11) dwa listy polecające od członków społeczności naukowej zaznajomionych z prowadzonymi przez kandydata badaniami.

Regulamin konkursu na stanowiska naukowe w IKŚiO jest dostępny za pośrednictwem
e-mail: , skąd można uzyskać również inne informacje na temat zatrudnienia.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) Rodzaj i formę zaświadczenia określają:
a) w przypadku uznawalności dyplomu ukończenia studiów wyższych ustawa z dnia 27 lipca 2005 r.  (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.),
b) w przypadku uznawalności nadania stopnia naukowego art. 24 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm),
c) w przypadku konieczności nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia,  
d) w przypadku nostryfikacji stopnia naukowego Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą (Dz. U. 179 poz. 1067).

Serdecznie zachęcamy do składania artykułów do najnowszego wydania międzynarodowego czasopisma Hemispheres. Studies on Cultures and Societies.

Tematem wiodącym Vol. 36/2021 będą kultury i religie Afryki Subsaharyjskiej.

Termin nadsyłania tekstów: 6 września 2021 r.

Szczegóły naboru znajdziecie Państwo w pliku dostępnym tutaj oraz na stronie czasopisma.

okładka Hemi

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Seminarium Pracowni Badań nad Afryką Subsaharyjską IKŚiO PAN poświęconemu problematyce współczesnej poezji nigeryjskiej, w tym twórczości poetów i poetek hausańskich w dobie pandemii. W trakcie spotkania zaprezentowana zostanie najnowsza publikacja ilustrująca przemyślenia twórców kultury o czasach pandemii: Corona Blues. A Bilingual Anthology of Poetry on Corona Virus pod red. Isma'ila Bali i Khalida Imama. Spotkanie uświetnione zostanie uczestnictwem zaproszonych gości, czyli redaktorów książki i przedstawicieli All Poet Network z Nigerii.

Seminarium prowadzone w j. angielskim odbędzie się w środę 7 kwietnia o godz. 18:00 na platformie Zoom. Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o maila na adres: w celu pobrania linku do wydarzenia.

Corona Blues okładka

Miło nam poinformować, że nakładem Wydawnictwa IKŚiO PAN ukazała się książka Filipa Taterki pt. Przez morze do Ziemi Boga: Egipskie wyprawy do krainy Punt i ich znaczenie w religii i ideologii władzy faraonów.

 

Wielkość władcy egipskiego ocenia się często z perspektywy liczby prowadzonych przez niego wojen oraz ilości przywiezionych łupów. Ale wielka polityka to nie tylko najazdy i podboje, lecz także zawieranie sojuszy i nawiązywanie kontaktów handlowych, zarówno z sąsiadami, jak i z leżącymi dalej obszarami takimi jak Punt. Niniejsza książka stanowi pierwsze całościowe opracowanie problemu egipskich wypraw do tej odległej i na poły legendarnej krainy w języku polskim. W przeciwieństwie do wcześniejszych prac poświęconych temu zagadnieniu, autor skupia się mniej na próbie wskazania dokładnego położenia Puntu, a bardziej na określeniu roli, jaką wyprawy te, często niedoceniane, odgrywały w egipskiej religii i ideologii władzy kraju faraonów. Analizując źródła z różnych epok, autor zabiera nas w fascynującą podróż do zamorskiej krainy pełnej egzotycznych dziwów, w której, jak wierzyli starożytni Egipcjanie, mieszkał sam bóg słońca.

FT Okladka

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w sesji "Archeologia Islamu" organizowanej przez Pracownię Archeologii Islamu IKŚiO PAN w ramach konferencji "Polacy na Bliskim Wschodzie":

Islamic Archaeology Session

Session Chair: Karol Juchniewicz, Islamic Archaeology Research Unit, Institute of Mediterranean and Oriental Cultures PAS,

Islamic Archaeology is probably the youngest within the broad spectrum of sub-disciplines of the world archaeology. It is a relatively newcomer to the Polish archaeology and until recently it has not been specifically represented by any scientific entity. Also, archaeological projects dedicated to this subject had no separate forum to present themselves. With a growing number of both missions and researchers investigating Islamic sites and their material culture, such need became a necessity.

Geographically, this session covers the regions of MENA while it’s chronological range is set between 7th and mid-20th century CE. We invite researchers to present both material studies and reports from ongoing field projects related to Islamic material culture.

 

cyrkularz w języku polskim i angielskim

Z ogromną przyjemnością informujemy, że elektroniczna wersja XXXIII tomu naszego czasopisma Études et Travaux jest już dostępna (bez żadnych ograniczeń) na internetowej stronie periodyku. Jest to specjalny tom tematyczny o profilu egiptologicznym, poświęcony w szczególności zagadnieniu świątyni.

XXXIII tom Études et Travaux został sfinansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016-2021 (nr projektu 3bH 15 0099 83).

EtudTrav 33 okładka z logo PL

Zapraszamy do udziału w Seminarium Archeologicznym IKŚIO PAN we wtorek 30 marca w godzinach 14.30-16.00.

W ramach najbliższego spotkania o swoich badaniach w Libanie opowie dr Zuzanna Wygnańska wygłaszając wykład:

 "Who were the megalith builders in Lebanon? (and why it is worth investigating)"

Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem platformy MS Teams.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o maila na adres:  seminariumarcheologiczne@iksio.pan.pl w celu pobrania linku do wydarzenia.  

 

Seminarium

Szanowni Państwo,

Z ogromną przyjemnością informujemy, że nowym Kierownikiem Zakładu Współczesnych Kultur Azji i Afryki została Pani Doktor Małgorzata Wielińska-Soltwedel.

Pani Doktor oraz wszystkim Pracownikom Zakładu życzymy wielu sukcesów i owocnej współpracy!

Dyrekcja IKŚiO PAN

Dane adresowe:

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
tel. (22) 657 27 91

Przydatne linki

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd