Deklaracja dostępności

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk (dalej: IKŚiO PAN) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej IKŚiO PAN – www.iksiopan.pl oraz zakładki BIP tejże instytucji pod adresem – http://iksiopan.pl/index.php/pl/biuletyn-informacji-publicznej.

Data publikacji strony internetowej: 2016-08-31

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-24

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• brak informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej;
• brak utworzonych na stronie internetowej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej oraz automatycznie – brak informacji na ich temat;
• brak informacji o dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o metodach umożliwiających skorzystanie z tej funkcji;
• niespełnianie wszystkich wymogów standardu WCAG 2.1

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-10
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Edyta Wolny-Abouelwafa, . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (22) 657 27 91. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna
Opis dostępności architektonicznej zostanie zaktualizowany w najbliższym czasie.
1. Siedzibą IKŚIO PAN znajduje się w Pałacu Staszica, przy ulicy Nowy Świat 72.
2. Do Pałacu Staszica można dostać się 2 wejściami – od strony u. Krakowskie Przedmieście oraz od strony ul. Świętokrzyska.
3. Większość gabinetów IKŚiO PAN znajduje się na III piętrze, na które można dostać się windą (znajduje się ona w prawym tylnym rogu hallu wejściowego od strony ul. Krakowskie Przedmieście), która dochodzi jednak jedynie do II piętra. Od II piętra nie ma udogodnień dla osób niepełnosprawnych, aby dostać się do IKŚiO PAN.
4. Dział Dokumentacji Naukowej znajduje się na I piętrze w skrzydle północnym (pokój nr 146).
5. Dostęp do pomieszczeń na III piętrze jest możliwy przez korytarze z najbliższej klatki schodowej. Komunikacja między poszczególnymi grupami pokoi jest możliwa przez II piętro (i taras na III piętrze w porze letniej).
6. Do pomieszczeń 328-334 przechodzi się przez pomieszczenie nr 327. Tam znajduje się także Sekretariat IKŚiO PAN oraz gabinet Dyrekcji. Dokładna mapa gabinetów IKŚiO PAN znajduje się na stronie internetowej: http://iksiopan.pl/index.php/pl/instytut/siedziba.
7. W IKŚiO PAN, nie ma pochylni, platform, informacji głosowych ani pętli indukcyjnych.
8. Przed Pałacem Staszica (od strony ul. Krakowskie Przedmieście) są miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych, jednakże należą one do parkingu publicznego, za który odpowiada Miasto Stołeczne Warszawa, a nie Pałac Staszica czy IKŚIO PAN.
9. Do IKŚiO PAN można wejść z psem asystującym.
10. W IKŚiO PAN nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego – ani na miejscu, ani online.

 

Do końca 30 czerwca 2021 roku strona internetowa IKŚiO PAN i jej zakładka BIP zostaną w pełni dostosowane do wymagań prawnych. Obecnie trwa przebudowywanie strony IKŚiO PAN do standardu WCAG 2.1 oraz powoływanie osób do tego przeszkolonych. Zostanie zlecony także zewnętrzny audyt strony.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd