BIP

Ogłoszenie nr 510225544-N-2020 z dnia 12-11-2020 r.


Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk: Modernizacja biblioteki Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 597799-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk, Krajowy numer identyfikacyjny 14251963400000, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48(22)6572791, 48(22)6572791, e-mail , , faks brak.
Adres strony internetowej (url): (URL): www.iksiopan.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja biblioteki Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
01/IKSIO/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Postępowanie przetargowe zostało podzielone na części i ma na celu wyłonienie Wykonawców w zakresie: CZĘŚĆ 1 1. Konstrukcji i architektury 1.1 roboty rozbiórkowe, 1.2 roboty posadzkarskie 1.3 ocieplenie ścian 1.4 wykonanie stropodachu 1.5 montaż świetlików 2. Instalacje 2.1 instalacja klimatyzacyjna, 2.2 instalacja wentylacyjna, 2.3 instalacja centralnego ogrzewania, 2.4 instalacja elektryczna CZĘŚĆ 2 3. Wyposażenie 3.1 stolarka meblowa
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45214400-4

Dodatkowe kody CPV: 45400000-1, 45310000-3, 45331000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Art.255 ust 1 . Pzp nie złożono żadnej oferty;


Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Art. 255 ust 3. Pzp cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Our website is protected by DMC Firewall!