BIP

INSTYTUCJA: Polska Akademia Nauk, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych (dalej IKŚiO)
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: adiunkt (zatrudnienie na podstawie umowy pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia)
DYSCYPLINA NAUKOWA: archeologia; zakres: archeologia Egiptu
DATA OGŁOSZENIA: 18. maja 2020 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18. czerwca 2020 r.
TERMIN ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ: 23. czerwca 2020 r. od godz. 11:00 czasu warszawskiego, możliwość przeprowadzenia rozmowy przy użyciu komunikatora
LINK DO STRONY: www.iksiopan.pl
SŁOWA KLUCZOWE: archeologia starożytnego Egiptu, archeologia krajobrazu, baza danych GIS, świątynia solarna Niuserra w Abu Ghurab

 

Przewiduje się zatrudnienie od 1. lipca 2020 r. jednej osoby na stanowisku adiunkta w Zakładzie Starożytnych Kultur Egiptu i Bliskiego Wschodu w wymiarze 1 etatu. Do obowiązków pracownika należeć będzie:
- realizacja zadań w ramach projektu naukowego “Sun Temples Project. Religious spaces, ideological patterns and social dynamics of constructing the sacred landscape in Third Millennium BC Egypt” (2019/34/E/HS3/00438), finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu Sonata Bis 9.
- złożenie do druku w trakcie roku zatrudnienia w IKŚiO PAN co najmniej jednej publikacji;
- aktywne uczestnictwo w popularyzacji badań prowadzonych przez Instytut.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie o PAN z 30 kwietnia 2010 r. i odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym posiadając:
- wykształcenie wyższe w zakresie archeologii Egiptu, preferowana tematyka związana z topografią, archeologią krajobrazu i tworzeniu baz danych GIS;
- stopień doktora;
- doświadczenie w studiach nad Starym Państwem, szczególnie historia i archeologia stanowiska, które jest przedmiotem badań;
- udokumentowane osiągnięcia/doświadczenie w tworzeniu baz danych GIS;
- udokumentowane osiągnięcia/doświadczenie w fotogrametrii / dokumentacji RTI i powiązanych programach (Agisoft lub inne praogramy)
- udokumentowany dorobek publikacyjny;
- biegła znajomość języka angielskiego i co najmniej podstawowa drugiego współczesnego
- podstawowa znajomość klasycznego języka egipskiego;
- podstawowa znajomość programów do zapisu języka egipskiego (G-Sesh, Visual-Glyph lub inne);
- umiejętność pracy w zespole i talent organizacyjny.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni dostarczyć do Sekretariatu Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72 p. 327, 00-330 Warszawa (dopuszczalne przesłanie pocztą elektroniczną w zabezpieczonym formacie *.pdf) na adres podany poniżej następujące dokumenty:
1) podanie do Dyrektora IKŚiO o przyjęcie do pracy,
2) list motywacyjny (po angielsku) ukazujący doświadczenie, kwalifikacje i zainteresowanie projektem (maks. 2 strony)
3) życiorys naukowy,
4) kwestionariusz osobowy,
5) odpis dyplomu magisterskiego i doktorskiego (ew. zaświadczenie o zakończeniu przewodu doktorskiego). W przypadku kandydatów z zagranicy z krajów, których dyplomy nie są uznane na podstawie umów międzynarodowych lub Konwencji Praskiej, zaświadczenie o uznaniu dyplomu lub jego nostryfikacji przez właściwe organy1.
6) streszczenie pracy doktorskiej (maks. 5 stron)
7) kopia pracy doktorskiej (format pdf)
8) kopię dwóch artykułów wybranych z okresu ostatnich 5 lat
9) wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
10) plan projektu badań w ramach podanego projektu badawczego podsumowujący pomysły, zarysowujący pytania badawcze i stan badań oraz metodologię wraz z harmonogramem prac (maks. 4 strony),
10) dwa listy referencyjne od członków społeczności naukowej zapoznanych z badaniami przez Panią/Pana prowadzonymi
11) oświadczenie stwierdzające, że IKŚiO będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
12) oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej,
13) oświadczenie upoważniające Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych, w przypadku wygrania konkursu, do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w Instytucie (tzw. liczby N) – [oświadczenie to można złożyć tylko w jednej jednostce naukowej].
14) oświadczenie o zgodzie, w przypadku wygrania konkursu, na zaliczenie do liczby N w co najmniej jednej z reprezentowanych dyscyplin w IKŚiO.

Regulamin konkursu na stanowiska naukowe w IKŚiO jest dostępny w Sekretariacie Instytutu lub za pośrednictwem e-mail: , skąd można uzyskać również inne informacje na temat zatrudnienia.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) Rodzaj i formę zaświadczenia określają:
a) w przypadku uznawalności dyplomu ukończenia studiów wyższych ustawa z dnia 27 lipca 2005 r.  (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.),
b) w przypadku uznawalności nadania stopnia naukowego art. 24 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm),
c) w przypadku konieczności nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia,  
d) w przypadku nostryfikacji stopnia naukowego Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą (Dz. U. 179 poz. 1067).

DMC Firewall is a Joomla Security extension!