Centrum Badań nad Społeczeństwami Wieloetnicznymi
Kierownik:

 

Pracownicy:

mgr Igor Dobrzeniecki

mgr Michał Sęk

 

Tel.: (22) 657 27 47

 

Centrum Badań nad Społeczeństwami Wieloetnicznymi (CBSW) powstało w 2016 r. w celu prowadzenia badań naukowych nad problemami społeczeństw wielosegmentowych, w tym zwłaszcza wieloetnicznych.
Obecnie wiodącym zadaniem badawczym CBSW jest identyfikowanie i analizowanie skuteczności różnych rozwiązań (zwłaszcza instytucji formalnych i nieformalnych, polityk) służących ograniczaniu konfliktów etnicznych i tzw. communal conflicts w wybranych państwach Afryki Subsaharyjskiej, Azji Południowej i Azji Południowo-Wschodniej.
CBSW regularnie prowadzi seminaria, organizuje inne spotkania naukowe oraz rozwija współpracę międzynarodową.
Wyniki badań CBSW są publikowane w czasopismach naukowych i monografiach.
Pracownicy CBSW biorą udział w pracach redakcyjnych periodyku Acta Asiatica Varsoviensia oraz serii monograficznej Prace Centrum Badań nad Społeczeństwami Wieloetnicznymi.

Kierownik:

dr Mariusz Kraśniewski

Pracownicy:

dr Malwina Bakalarska
dr Patrycja Kozieł

 

Tel.: (22) 657 27 47

 

Studia afrykanistyczne prowadzone w Instytucie Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN to  bezpośrednia kontynuacja polityki badawczej rozpoczętej w 1962 roku przez prof. Józefa Chałasińskiego – członka rzeczywistego PAN i założyciela Pracowni Zagadnień Społecznych i Kulturowych Afryki Współczesnej, która z czasem przekształciła się w Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN. Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN, powstały z połączenia ZKPPAN i ZAŚPAN, jest więc drugim najstarszym ośrodkiem badań afrykanistycznych w Polsce. Działalność naukowa prowadzona jest  obecnie w ramach powołanej w 2020 roku Pracowni Badań nad Afryką Subsaharyjską, będącej jednym z dwóch filarów naukowych Zakładu Współczesnych Kultur Azji i Afryki.

Wiodący temat badawczy Pracowni Badań nad Afryką Subsaharyjską to Dialog kultur – kultury  konfliktu. Przemiany społeczno-kulturowe w Afryce Subsaharyjskiej.
Realizowane w Pracowni badania dotyczą wieloetnicznych i wieloreligijnych społeczeństw Afryki Subsaharyjskiej, obejmując zagadnienia kulturowo-religijne, problemy polityczne i uwarunkowania społeczne dotyczące afrykańskich państwowości, oraz dając pole do pogłębionej analizy współczesnych przemian i wymiany kulturowej w obrębie wybranych społeczeństw lub grup etnicznych. Ponadto uwzględniają one rolę kultury tradycyjnej i popularnej jako czynników państwotwórczych lub konfliktogennych, przy jednoczesnej analizie kierunku rozwoju społeczeństw i przemian zachodzących na drodze międzykulturowego dialogu i fluktuacji wartości, których nośnikiem stają się wytwory kultury lokalnej lub globalnej.

W ramach Pracowni powołane zostały dwa zespoły badawcze o charakterze tematycznym i dynamicznym przepływie kadr w obrębie jednostki.
1/ Kultura popularna i tradycyjna w Afryce Zachodniej
2/ Kulturowe aspekty migracji


Główne kierunki badawcze:

Badania tożsamości kulturowej Afryki i Azji.
Punktem odniesienia dla tych badań są studia nad kulturami Afryki Subsaharyjskiej ze szczególnym akcentem położonym na poznawanie struktur społecznych, roli niewolnictwa w systemie kulturowym oraz miejsca jednostki w społeczeństwie w połączeniu z kulturowymi uwarunkowaniami rozumienia czasu i przestrzeni.

Podległe jednostki:

Pracownia Badań nad Afryką Subsaharyjską

Centrum Badań nad Społeczeństwami Wieloetnicznymi

Pracownia Kultur Szlaku Jedwabnego

Kierownik:

 

Pracownicy:

dr Malwina Bakalarska

dr Patrycja Kozieł

dr Mariusz Kraśniewski

dr Nicolas Levi

dr Małgorzata Wielińska-Soltwedel

mgr Igor Dobrzeniecki

mgr Krzysztof Gutowski

mgr Michał Sęk

 

 

Our website is protected by DMC Firewall!