Na skróty

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko specjalisty technologii cyfrowej w Zakładzie Starożytnych Kultur Egiptu i Bliskiego Wschodu


INSTYTUCJA: Polska Akademia Nauk, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych (dalej IKŚiO)
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: specjalista technologii cyfrowej (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia do 2 lat)
DYSCYPLINA NAUKOWA: humanistyka w przestrzeni cyfrowej, archeologia; zakres: archeologia starożytnego Egiptu
DATA OGŁOSZENIA: 2 kwietnia 2021 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 3 maja 2021 r.
TERMIN ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ: 5 maja 2021 r. od godz. 11:00 czasu warszawskiego, rozmowa będzie przeprowadzona przy użyciu komunikatora Skype
LINK DO STRONY: www.iksiopan.pl
SŁOWA KLUCZOWE: archeologia starożytnego Egiptu, archeologia krajobrazu, relacyjna baza danych, teledetekcja, numeryczny model terenu, GIS, WebGIS.

Przewiduje się zatrudnienie od 31 maja 2021 r. jednej osoby na stanowisku specjalisty technologii cyfrowej w Zakładzie Starożytnych Kultur Egiptu i Bliskiego Wschodu w wymiarze 1 etatu. Do obowiązków pracownika należeć będzie:
- realizacja zadań w ramach projektu naukowego „Formacja państwa egipskiego i zmieniający się krajobraz społeczno-przestrzenny regionu Pierwszej Katarakty Nilu w 4-3 tysiącleciu p.n.e.” (2020/37/K/HS3/04097), finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu POLS:
- zarządzanie danymi cyfrowymi, lotniczymi i kosmicznymi;
- opracowanie i wdrożenie relacyjnej bazy danych;
- wykonywanie analiz przestrzennych w oparciu o GIS;
- tworzenie produktów cyfrowych / ilustracji do publikacji;
- rozwój aplikacji WebGIS i powiązanej z nią bazy danych;
- udział w powstawaniu publikacji;
- współautorstwo recenzowanego artykułu na temat WebGIS;
- zarządzanie stroną internetową projektu i mediami społecznościowymi;
- aktywne uczestnictwo w popularyzacji badań prowadzonych przez Instytut.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie o PAN z 30 kwietnia 2010 r. i odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym posiadając:
- wykształcenie wyższe w zakresie archeologii, egiptologii lub dziedziny pokrewnej;
- stopień magistra lub doktora uzyskany w ciągu ostatnich 7 lat,
- udokumentowane doświadczenie z zakresu humanistyki w przestrzeni cyfrowej, w szczególności: relacyjne bazy danych, platformy open-source GIS, aplikacja WebGIS, wykorzystanie map historycznych, zdjęcia lotnicze, obrazy satelitarne i cyfrowe modele wysokości, teledetekcja, analiza przestrzenna;
- udokumentowany dorobek publikacyjny;
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego i co najmniej podstawowa drugiego współczesnego;
- umiejętność pracy w pojedynkę, w ścisłej współpracy z kierownikiem projektu oraz jako część większego międzynarodowego zespołu;
- doświadczenie w terenie w Egipcie lub w innym kraju Bliskiego Wschodu lub Afryki Północnej;
- talent organizacyjny.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni dostarczyć do Instytutu za pomocą poczty elektronicznej (w zabezpieczonym formacie *.pdf) na adres podany poniżej następujące dokumenty:
1) podanie do Dyrektora IKŚiO o przyjęcie do pracy,
2) list motywacyjny (w języku angielskim) przedstawiający doświadczenie, kwalifikacje i zainteresowanie projektem (max. 2 strony),
3) życiorys naukowy,
4) kwestionariusz osobowy,
4) odpis dyplomu magisterskiego. W przypadku kandydatów z zagranicy z krajów, których dyplomy nie są uznane na podstawie umów międzynarodowych lub Konwencji Praskiej, zaświadczenie o uznaniu dyplomu lub jego nostryfikacji przez właściwe organy1,
5) wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
6) portfolio z krótkim opisem projektów cyfrowych, w tym zrzuty ekranu / layout oraz wzmianka o używanym oprogramowaniu,
7) oświadczenie stwierdzające, że IKŚiO będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
8) oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej,
9) oświadczenie upoważniające Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych, w przypadku wygrania konkursu, do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w Instytucie (tzw. liczby N) – [oświadczenie to można złożyć tylko w jednej jednostce naukowej],
10) oświadczenie o zgodzie, w przypadku wygrania konkursu, na zaliczenie do liczby N w co najmniej jednej z reprezentowanych dyscyplin w IKŚiO,
11) dwa listy polecające od członków społeczności naukowej zaznajomionych z prowadzonymi przez kandydata badaniami.

Regulamin konkursu na stanowiska naukowe w IKŚiO jest dostępny za pośrednictwem
e-mail: , skąd można uzyskać również inne informacje na temat zatrudnienia.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) Rodzaj i formę zaświadczenia określają:
a) w przypadku uznawalności dyplomu ukończenia studiów wyższych ustawa z dnia 27 lipca 2005 r.  (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.),
b) w przypadku uznawalności nadania stopnia naukowego art. 24 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm),
c) w przypadku konieczności nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia,  
d) w przypadku nostryfikacji stopnia naukowego Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą (Dz. U. 179 poz. 1067).

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd