Semestr wiosenny 2018

Orientalny Uniwersytet Trzeciego Wieku - edycja 2021/2022

Serdecznie zapraszamy do zapisów na zajęcia w ramach kolejnej edycji projektu Orientalny Uniwersytet Trzeciego Wieku, organizowanego przez Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN w Warszawie we współpracy z Fundacją Twiga. Czas trwania zajęć (w formie zdalnej) to: 20 października 2021 - 12 stycznia 2022

Szczegółowe informacje i program znajdą Państwo w załączniku.

Koordynację Orientalnego UTW prowadzi dr Patrycja Kozieł. Zapisów można dokonać drogą mailową:

Udział jest bezpłatny!

In this talk a little-known Indian script will be discussed, which since the 1880s was referred to under the descriptive name “Arrow-headed alphabet”, and which in later literature scholars preferred to call “Bhaikṣukī”. Some evidence recently discovered in several Tibetan works on calligraphy will be presented in support of the new hypothesis that the original name of this script must have actually been “Saindhavī”. It will be shown that the Saindhavī script was used predominantly by the Sāṃmitīya Buddhists or the Saindhavas who wrote their texts in a poorly attested Middle Indian language which may be called “Saindhavī”. Brief information will be provided about some newly identified canonical and post-canonical texts of the Sāṃmitīyas which until recently were either considered lost or no one was aware of their existence.

 

Dr. habil. Dragomir Dimitrov teaches and researches as a Heisenberg position holder at the Department of Indology and Tibetology, Philipps-Universität Marburg (Germany). He is interested in a wide range of fields such as Indian grammar, metrics, poetics, paleography, manuscriptology, Indo-Tibetan studies, Buddhist studies, Pali and Saindhavi literature, as well as modern Sanskrit.

 

candralamkara 1278 02a

Candrālaṃkāra, fol. 2a

Wiosną 2016 roku powołano na Saksońskiej Akademii Nauk nowe centrum badawcze: „Buddhist Murals of Kucha on the Northern Silk Road”. Projekt opracowuje malowidła ścienne, które można datować na okres od około V do X wieku naszej ery i które znajdują się w kompleksach buddyjskich jaskiń starożytnego Królestwa Kuča na Północnym Jedwabnym Szlaku w dzisiejszym Ujgurskim Regionie Autonomicznym Xinjiang (ChRL). Te narracyjne i dewocyjne malowidła są jednym z najważniejszych źródeł naszej wiedzy o religijnej i intelektualnej historii buddyzmu w Centralnej Azji w pierwszym tysiącleciu.
Po odkryciu malowideł przez wyprawy europejskie na początku XX wieku, przeprowadzono wstępne badania nad ich treścią, stylem i datowaniem. Metodyczna dokumentacja i badanie jaskiń przez chińskie instytucje rozpoczęto natomiast na początku lat osiemdziesiątych. Z powodu przeszkód językowych, chińskie i europejskie badania były jednak w dużej mierze prowadzone niezależnie od siebie. Projekt Saksońskiej Akademii ma na celu połączenie tych dwóch kierunków badań nad malowidłami. Przygotowuje się „Annotated Bibliography” z angielskimi streszczeniami prac o Kučy w językach chińskim, japońskim i koreańskim.
Jednym z głównych zadań projektu jest zebranie i komentarz naukowy wszystkich zachowanych w regionie malowideł, w tym fragmentów wyciętych ze ścian przez niemieckie i inne wyprawy na początku XX wieku, w cyfrowej bazie danych, która będzie w przyszłości dostępna online.

 

Prof. dr hab. Monika Zin specjalizuje się w indyjskiej i centralno-azjatyckiej sztuce buddyjskiej (Ajanta, Gandhara, Andhra, Kuča) i jest autorką wielu monografii i artykułów na ten temat. Przez lata była związana z Uniwersytetem w Monachium, gdzie obroniła doktorat, habilitowała się i pracowała. W latach 2005-2008 wykładała na Uniwersytecie w Lipsku, a następnie (2010-2014) w Berlinie (Freie Universität Berlin). Od 2016 r. kieruje projektem „Buddhist Murals of Kucha on the Northern Silk Road” na Saksońskiej Akademii Nauk w Lipsku.

Kizil Cave188 Berlin noIII 9028
Vajrapāṇi, grota nr 188 w Kyzil.

The teachings of the Buddha were initially transmitted orally, on the organizational model of the Vedic schools, but without their insistence on a linguistic standard and immutability of textual form. As a consequence, Buddhist texts adopted the dialects of the new regions to which they were brought and began to develop in new literary genres. It is the far northwestern region of Gandhāra (modern Pakistan and Afghanistan) that has preserved the oldest written Buddhist texts for us (dating as far back as the first century BCE), laid down in the local Prakrit Gāndhārī and the local script Kharoṣṭhī on birch-bark scrolls. The rediscovery and study of these manuscripts since the 1990s has cast much new light on the early history of Buddhism, its transmission to Central Asia and China, and processes such as the beginnings of literacy in South Asia and Buddhist canon formation and hermeneutics. This lecture will present an overview of these new manuscript discoveries and what we have learned from them so far, and take a detailed look at the transmission of selected early Buddhist canonical texts in Gandhāra and their treatment by local exegetes.

 

Dr Stefan Baums is a well-known specialist in Gandhāran texts, author of many articles on the subject and, together with Dr Andrew Glass, a winner of the Aming Tu Prize for the outstanding website https://gandhari.org. Dr Stefan Baums studied in Göttingen and London and received his PhD from the University of Washington. Since 2012 he has been Lead Researcher at the Bavarian Academy of Sciences and Humanities and is responsible for the project “Buddhist Manuscripts from Gandhāra”.

 

baums monks1 Relief with the Buddha during the school visit (The Museum Fünf Kontinente, Munich)

 

 

 

 

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk (dalej: IKŚiO PAN) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej IKŚiO PAN – www.iksiopan.pl oraz zakładki BIP tejże instytucji pod adresem – http://iksiopan.pl/index.php/pl/biuletyn-informacji-publicznej.

Data publikacji strony internetowej: 2016-08-31

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-24

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• brak informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej;
• brak utworzonych na stronie internetowej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej oraz automatycznie – brak informacji na ich temat;
• brak informacji o dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o metodach umożliwiających skorzystanie z tej funkcji;
• niespełnianie wszystkich wymogów standardu WCAG 2.1

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-10
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Edyta Wolny-Abouelwafa, . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (22) 657 27 91. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna
Opis dostępności architektonicznej zostanie zaktualizowany w najbliższym czasie.
1. Siedzibą IKŚIO PAN znajduje się w Pałacu Staszica, przy ulicy Nowy Świat 72.
2. Do Pałacu Staszica można dostać się 2 wejściami – od strony u. Krakowskie Przedmieście oraz od strony ul. Świętokrzyska.
3. Większość gabinetów IKŚiO PAN znajduje się na III piętrze, na które można dostać się windą (znajduje się ona w prawym tylnym rogu hallu wejściowego od strony ul. Krakowskie Przedmieście), która dochodzi jednak jedynie do II piętra. Od II piętra nie ma udogodnień dla osób niepełnosprawnych, aby dostać się do IKŚiO PAN.
4. Dział Dokumentacji Naukowej znajduje się na I piętrze w skrzydle północnym (pokój nr 146).
5. Dostęp do pomieszczeń na III piętrze jest możliwy przez korytarze z najbliższej klatki schodowej. Komunikacja między poszczególnymi grupami pokoi jest możliwa przez II piętro (i taras na III piętrze w porze letniej).
6. Do pomieszczeń 328-334 przechodzi się przez pomieszczenie nr 327. Tam znajduje się także Sekretariat IKŚiO PAN oraz gabinet Dyrekcji. Dokładna mapa gabinetów IKŚiO PAN znajduje się na stronie internetowej: http://iksiopan.pl/index.php/pl/instytut/siedziba.
7. W IKŚiO PAN, nie ma pochylni, platform, informacji głosowych ani pętli indukcyjnych.
8. Przed Pałacem Staszica (od strony ul. Krakowskie Przedmieście) są miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych, jednakże należą one do parkingu publicznego, za który odpowiada Miasto Stołeczne Warszawa, a nie Pałac Staszica czy IKŚIO PAN.
9. Do IKŚiO PAN można wejść z psem asystującym.
10. W IKŚiO PAN nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego – ani na miejscu, ani online.

 

Do końca 30 czerwca 2021 roku strona internetowa IKŚiO PAN i jej zakładka BIP zostaną w pełni dostosowane do wymagań prawnych. Obecnie trwa przebudowywanie strony IKŚiO PAN do standardu WCAG 2.1 oraz powoływanie osób do tego przeszkolonych. Zostanie zlecony także zewnętrzny audyt strony.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!