BIP

INSTYTUCJA: Polska Akademia Nauk, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych (dalej IKŚiO)

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: adiunkta (zatrudnienie na podstawie umowy pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia)

DYSCYPLINA NAUKOWA: archeologia; zakres: archeologia Egiptu  

DATA OGŁOSZENIA: 23 września 2020 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 23 października 2020 r.

TERMIN ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ: 27 października 2020 r. od godz. 12:00 czasu warszawskiego, rozmowa będzie przeprowadzona  przy użyciu komunikatora Skype

LINK DO STRONY: www.iksiopan.pl

SŁOWA KLUCZOWE: archeologia starożytnego Egiptu, świątynia egipska, starożytne Teby, Nowe Państwo

Przewiduje się zatrudnienie od 1 listopada 2020 r. jednej osoby na stanowisku adiunkta w Zakładzie Starożytnych Kultur Egiptu i Bliskiego Wschodu, w Ośrodku Badań nad Świątynią Egipską w wymiarze połowy etatu.

Do obowiązków pracownika należeć będzie:

- realizacja projektów naukowych zgodnie z planem zatwierdzonym przez Radę Naukową IKŚiO PAN;

- złożenie do druku w trakcie roku zatrudnienia w IKŚiO co najmniej jednej publikacji punktowanej przez MNiSW;

- aktywne uczestnictwo w popularyzacji badań prowadzonych przez Instytut.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie o PAN z 30 kwietnia 2010 r. (z pózn. zm.) i odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym posiadając:

- wykształcenie wyższe w zakresie archeologii;

- stopień doktora;

- udokumentowany dorobek publikacyjny;

- biegłą znajomość języka angielskiego i co najmniej podstawową drugiego współczesnego, (dla kandydatów zagranicznych wymagana jest komunikatywna znajomość języka polskiego);
- znajomość problematyki archeologii Egiptu;

- zainteresowanie tematem świątyń egipskich.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni dostarczyć do Instytutu za pomocą poczty elektronicznej (w zabezpieczonym formacie *.pdf) na adres podany poniżej następujące dokumenty:

1) podanie do Dyrektora IKŚiO o przyjęcie do pracy,

2) życiorys naukowy,

3) kwestionariusz osobowy,

4) odpis dyplomu magisterskiego i doktorskiego (ew. zaświadczenie o zakończeniu przewodu doktorskiego). W przypadku kandydatów z zagranicy z krajów, których dyplomy nie są uznane na podstawie umów międzynarodowych lub Konwencji Praskiej, zaświadczenie o uznaniu dyplomu lub jego nostryfikacji przez właściwe organy1.

5) wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),

6) proponowany plan badań i publikacji na okres 1 roku,

7) oświadczenie stwierdzające, że IKŚiO będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,

8) oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej,

9) oświadczenie upoważniające Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych, w przypadku wygrania konkursu, do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w Instytucie (tzw. liczby N) – [oświadczenie to można złożyć tylko w jednej jednostce naukowej].

10) oświadczenie o zgodzie, w przypadku wygrania konkursu, na zaliczenie do liczby N w co najmniej jednej z reprezentowanych dyscyplin w IKŚiO.

Regulamin konkursu na stanowiska naukowe w IKŚiO jest dostępny za pośrednictwem
e-mail: , skąd można uzyskać również inne informacje na temat zatrudnienia.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Rodzaj i formę zaświadczenia określają:

a) w przypadku uznawalności dyplomu ukończenia studiów wyższych ustawa z dnia 27 lipca 2005 r.  (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.),

b) w przypadku uznawalności nadania stopnia naukowego art. 24 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm),

c) w przypadku konieczności nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia,  
d) w przypadku nostryfikacji stopnia naukowego Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą (Dz. U. 179 poz. 1067).

Our website is protected by DMC Firewall!