Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko profesora w Zakładzie Współczesnych Kultur Azji i Afryki, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN
INSTYTUCJA: Polska Akademia Nauk, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych (dalej IKŚiO)
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: profesora (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na okres 1 roku z możliwością przedłużenia)
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki humanistyczne, w tym zwłaszcza nauki o kulturze i religii lub nauki społeczne w tym zwłaszcza nauki o polityce i administracji.  
DATA OGŁOSZENIA: 30 V 2019
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 1 VII 2019
TERMIN ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ: o terminie rozmowy kandydaci zostaną zawiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej, możliwość przeprowadzenia rozmowy przy użyciu komunikatora Skype*
LINK DO STRONY: www.iksiopan.pl
SŁOWA KLUCZOWE: kultura i religia; dialog międzykulturowy, Azja południowa, Afryka Subsaharyjska;


OPIS: przewiduje się zatrudnienie od 1 października 2019 r. jednej osoby na stanowisku profesora w Zakładzie Współczesnych Kultur Azji i Afryki. Do obowiązków pracownika należeć będzie:
- realizacja projektów naukowych zgodnie z planem zatwierdzonym przez Radę Naukową IKŚiO PAN;
- podjęcie obowiązków Kierownika Zakładu Współczesnych Kultur Azji i Afryki;
- opracowanie do końca roku 2019 projektu nowego planu badawczego i organizacyjnego tej komórki do zatwierdzenia przez Radę Naukową Instytutu.
- podjęcie obowiązków Kierownika Studium Podyplomowego w zakresie dziedzin nauki o kulturze i religii w zakresie orientalistyki oraz dziedziny nauk politycznych w zakresie orientalistyki;
- złożenie do druku w trakcie roku zatrudnienia w IKŚiO PAN co najmniej jednej publikacji;
- przygotowanie/organizacja przygotowania (jako kierownik projektu) wniosku o finansowanie projektu badawczego, w którym mogliby zostać zatrudnieni inni pracownicy IKŚiO PAN;
- organizacja aktywnej popularyzacji badań prowadzonych przez Zakład.
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie o PAN z 30 kwietnia 2010 r. i odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym posiadając:
- wykształcenie wyższe w zakresie nauk społecznych lub/i orientalistyki;
- stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora nauk humanistycznych;
- biegła znajomość języka angielskiego i co najmniej podstawowa drugiego współczesnego, (dla kandydatów zagranicznych wymagana jest podstawowa znajomość języka polskiego;
- znajomość problemów polityczno-społecznych państw Azji południowej i/lub Afryki subsaharyjskiej
- doświadczenie w badaniach Azji południowej i/lub Afryki Subsaharyjskiej.
Kandydaci przystępujący do konkursu powinni dostarczyć do Sekretariatu Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72 p. 327, 00-330 Warszawa (dopuszczalne przesłanie pocztą elektroniczną w zabezpieczonym formacie *.pdf) na adres podany poniżej następujące dokumenty:
1) podanie do Dyrektora IKŚiO o przyjęcie do pracy,
2) życiorys naukowy,
3) kwestionariusz osobowy,
4) odpis dyplomu doktorskiego i doktora habilitowanego (ew. dyplomu profesorskiego). W przypadku kandydatów z zagranicy z krajów, których dyplomy nie są uznane na podstawie umów międzynarodowych lub Konwencji Praskiej, zaświadczenie o uznaniu dyplomu lub jego nostryfikacji przez właściwe organy.1 5) wykaz publikacji z ostatnich 5 lat (z podaniem wydawnictwa i ilości stron), o ile możliwe *.pdf  tych prac
6) proponowany plan badań i publikacji na okres 1 roku,
7) oświadczenie stwierdzające, że IKŚiO będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
8) zgoda o zaliczenie do liczby N w latach 2019 i 2020.
Regulamin konkursu na stanowiska naukowe w IKŚiO jest dostępny w Sekretariacie Instytutu lub za pośrednictwem e-mail: , skąd można uzyskać również inne informacje na temat zatrudnienia.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Rodzaj i formę zaświadczenia określają:
a)   w przypadku uznawalności dyplomu ukończenia studiów wyższych ustawa z dnia 27 lipca 2005 r.  (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.),
b)   w przypadku uznawalności nadania stopnia naukowego  art. 24 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm).
c)   w przypadku konieczności nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia,  
d)  w przypadku nostryfikacji stopnia naukowego Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą (Dz. U. 179 poz. 1067).

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd