Oferty pracy

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko profesora w Zakładzie Klasycznych Kultur Śródziemnomorskich, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

INSTYTUCJA: Polska Akademia Nauk, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych (dalej  IKŚiO)
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: profesor (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę)
WYMIAR ZATRUDNIENIA: pełny etat  
DYSCYPLINA NAUKOWA: archeologia klasyczna okresu późnorzymskiego - wczesnego bizantyjskiego, z uwzględnieniem kultury i sztuki chrześcijańskiej
DATA OGŁOSZENIA: 5 VII 2018
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 1 VIII 2018
TERMIN ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ: 3 VIII 2018 od godz. 10:00, możliwość przeprowadzenia rozmowy przy użyciu komunikatora Skype
LINK DO STRONY: www.iksiopan.pl
SŁOWA KLUCZOWE: archeologia klasyczna, okresy późnorzymski i wczesnobizantyjski, kultura i sztuka wczesnochrześcijańska

 

OPIS: przewiduje się zatrudnienie od 1 września 2018 r. jednej osoby na stanowisku profesora w Zakładzie Klasycznych Kultur Śródziemnomorskich. Do obowiązków pracownika należeć będzie
- realizacja projektów naukowych zgodnie z planem zatwierdzonym przez Radę Naukową IKŚiO PAN;
- złożenie do druku w trakcie roku zatrudnienia w IKŚiO PAN co najmniej jednej publikacji;
- udział w pracach organów kolegialnych Instytutu, zarówno statutowych jak i powoływanych doraźnie przez Dyrekcję Instytutu;
- udział w realizacji głównych zadań wydawniczych IKŚiO PAN;
- aktywne uczestnictwo w popularyzacji badań prowadzonych przez Instytut.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie o PAN z 30 kwietnia 2010 r. (z późn. zmianami). Kandydaci aby spełniać kryteria kwalifikacyjne powinni posiadać:
-  stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora (preferowana specjalizacja archeologia klasyczna);
- bardzo dobrą znajomość co najmniej 2 języków kongresowych (dla kandydatów  zagranicznych wymagana jest podstawowa znajomość języka polskiego);
- doświadczenie w pracy nad starożytną i wczesnośredniowieczną sztuką tradycji klasycznej i ikonografią wczesnochrześcijańską;
- doświadczenie w badaniach stanowisk archeologicznych okresu rzymskiego.

Dodatkowym atutem będzie:
- doświadczenie w popularyzacji działań naukowych.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni dostarczyć do Sekretariatu Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72 p. 327, 00-330 Warszawa (dopuszczalne przesłanie pocztą elektroniczną w zabezpieczonym formacie .pdf) na adres podany poniżej następujące dokumenty
1) podanie do Dyrektora IKŚiO PAN o przyjęcie do pracy,
2) życiorys naukowy,
3) kwestionariusz osobowy,
4) odpis dyplomu habilitacyjnego lub aktu nadania tytułu profesora. W przypadku kandydatów z zagranicy z krajów, w których nie nadawany jest stopień doktora habilitowanego, wymagane jest przedstawienie odpisu dyplomu doktorskiego oraz poświadczenie zatrudnienia przez okres minimum 1 roku na stanowisku naukowym wymagającym stopnia doktora. W przypadku kandydatów z zagranicy z krajów, których dyplomy nie są uznane na podstawie umów międzynarodowych lub Konwencji Praskiej, zaświadczenie o uznaniu dyplomu lub jego nostryfikacji przez właściwe organy.1  
5) wykaz najważniejszych publikacji (max. 10 tytułów),
6) proponowany plan badań i publikacji na okres 1 roku,
7) oświadczenie stwierdzające, że IKŚiO będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu oraz deklarację o zgodzie na zaliczenie w takim przypadku do liczby „N”.

Regulamin konkursu na stanowiska naukowe w IKŚiO jest dostępny w Sekretariacie Instytutu lub za pośrednictwem e-mail , skąd można uzyskać również inne informacje na temat zatrudnienia. W ramach konkursu zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną o dokładnym terminie przeprowadzenia z nimi rozmowy.

*Potrzebę przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej za pośrednictwem komunikatora prosimy zgłosić najpóźniej dzień wcześniej na ww adres e-mail, z podaniem nazwy swojego konta.


------------------
1) Rodzaj i formę zaświadczenia określają:
w przypadku uznawalności nadania stopnia naukowego  art. 24 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm).
d) w przypadku nostryfikacji stopnia naukowego Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą (Dz. U. 179 poz. 1067).

DMC Firewall is a Joomla Security extension!