Oferty pracy

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Zakładzie Nubiologii Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii  Nauk.

INSTYTUCJA: Polska Akademia Nauk, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych (dalej:  IKŚiO PAN).
MIASTO: Warszawa.
STANOWISKO: asystent.
WYMIAR ZATRUDNIENIA: pół etatu.
DYSCYPLINA NAUKOWA: geodezja i kartografia.
DATA OGŁOSZENIA: 3.07.2018.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 1.08.2018.
TERMIN ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ:  3.08.2018 od godz. 13:00, możliwość przeprowadzenia rozmowy przy użyciu komunikatora Skype*.
LINK DO STRONY: www.iksiopan.pl
SŁOWA KLUCZOWE: geodezja, archeologia,  fotogrametria, budowanie fotorealistycznych modeli 3D  

OPIS: przewiduje się zatrudnienie od 1 września 2018 r. jednej osoby na stanowisku asystenta  w Zakładzie Nubiologii IKSIO PAN. Do obowiązków pracownika należeć będzie:
- realizacja projektów naukowych zgodnych z planem zatwierdzonym przez Radę Naukową IKŚiO PAN;
- złożenie do druku, samodzielnie lub we współpracy, w każdym roku zatrudnienia w IKŚiO PAN, co najmniej jednej publikacji naukowej;
- udział w pracach wykopaliskowych w Banganarti i Selib (Sudan) przynajmniej  w sezonie  2018/2019 i 2019/2020; co należy rozumieć jako obsługę geodezyjną wykopalisk, przygotowanie map i modeli 3D do monografii stanowiska planowanej do druku w roku 2020;
- inicjatywa w zgłaszaniu i aktywna pomoc w przygotowywaniu wniosków o finansowanie badań naukowych w oparciu o projekty badawcze finansowane przez podmioty zewnętrzne;
- aktywne uczestnictwo w popularyzacji badań prowadzonych przez IKSiO PAN;
- intensywna praca nad własnym rozwojem naukowym.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie o PAN z 30 kwietnia 2010 r. (z późn. zmianami). Kandydaci, aby spełniać kryteria kwalifikacyjne powinni posiadać:
- tytuł zawodowy magistra inżyniera geodezji i kartografii lub przygotowanie zawodowe w dziedzinie  geodezji i kartografii; ( technikum, szkolenie potwierdzone dyplomem lub długotrwała praca w zawodzie geodety);
- dobrą znajomość programów do tworzenia fotorealistycznych modeli 3D;
- umiejętność swobodnego poruszania się w środowisku CAD;
- podstawową wiedzę na temat modelowania przestrzeni w oprogramowaniu np. Civil 3D, AutoCAD Map;
- biegłość w obsłudze geodezyjnych odbiorników GNSS oraz doświadczenie w kalibracji tachimetrów, niwelatorów i osprzętu pomiarowego;
- komunikatywna znajomość języka angielskiego, dla kandydatów  zagranicznych wymagana jest podstawowa znajomość języka polskiego;
- doświadczenie zdobyte w pracy na wykopaliskach w Polsce lub zagranicą.

Dodatkowym atutem będzie:
- doświadczenie w pracy na stanowiskach archeologicznych w Sudanie w charakterze geodety.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni dostarczyć do sekretariatu Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72 p. 327, 00-330 Warszawa (dopuszczalne przesłanie pocztą elektroniczną w zabezpieczonym formacie *.pdf) następujące dokumenty:
1) podanie do Dyrektora IKŚiO PAN o przyjęcie do pracy,
2) życiorys,
3) kwestionariusz osobowy,
4) odpis dyplomu magisterskiego. W przypadku kandydatów z zagranicy z krajów, których dyplomy nie są uznawane na podstawie umów międzynarodowych lub Konwencji Praskiej, zaświadczenie o uznaniu dyplomu lub jego nostryfikacji przez właściwe organy;1  
5) wykaz publikacji naukowych (opublikowanych i złożonych do druku – w wypadku tych ostatnich wymagane jest przedstawienie zaświadczenia redakcji  o przyjęciu tekstu do druku);
6) proponowany plan badań i publikacji na pierwszy rok zatrudnienia;
7) oświadczenie stwierdzające, że IKŚiO PAN będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu i deklarację o zgodzie na zaliczenie do liczby „N” w wypadku przyjęcia do pracy;
8) oświadczenie stwierdzające, iż w  wypadku wygrania konkursu i zatrudnienia w Zakładzie Nubiologii IKSiO PAN kandydat nie będzie podejmował pracy w innych instytucjach naukowych, misjach archeologicznych etc na terenie Sudanu bez zgody kierownika Zakładu Nubiologii IKSiO PAN.

Regulamin konkursu na stanowisko naukowe w IKŚiO, zawierający  pozostałe informacje na temat warunków zatrudnienia dostępny jest w sekretariacie Instytutu. W/wym informacje można uzyskać również pocztą elektroniczną.
W ramach konkursu zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną o dokładnej  godzinie przeprowadzenia rozmowy.

* Potrzebę przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej za pośrednictwem komunikatora prosimy zgłosić najpóźniej dzień wcześniej na w/w adres e-mail, z podaniem nazwy swojego konta.
------------------
1) Rodzaj i formę zaświadczenia określają:
w przypadku uznawalności dyplomów ukończenia studiów wyższych - art. 191a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842,  ze zm.).
w przypadku konieczności nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd