Oferty pracy

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Zakładzie Nubiologii Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii  Nauk.


INSTYTUCJA: Polska Akademia Nauk, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych (dalej:  IKŚiO PAN).
MIASTO: Warszawa.
STANOWISKO: asystent.
WYMIAR ZATRUDNIENIA: pełny etat.
DYSCYPLINA NAUKOWA: archeologia.
DATA OGŁOSZENIA: 3.07.2018.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 3.08.2018.
TERMIN ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ: 6.08.2018 od godz. 13:00, możliwość przeprowadzenia rozmowy przy użyciu komunikatora Skype*.
LINK DO STRONY: www.iksiopan.pl
SŁOWA KLUCZOWE: archeologia, nubiologia, dolina Nilu, okres kuszycki, architektura historyczna.

OPIS: przewiduje się zatrudnienie od 1 września 2018 r. jednej osoby na stanowisku asystenta  w Zakładzie Nubiologii IKSIO PAN.
 Do obowiązków pracownika należeć będzie:
- realizacja projektów naukowych zgodnych z planem zatwierdzonym przez Radę Naukową IKŚiO PAN;
- złożenie do druku, w każdym roku zatrudnienia w IKŚiO PAN, co najmniej jednej publikacji  naukowej;
- udział w pracach wykopaliskowych w Selib (Sudan) przynajmniej w sezonie 2018/2019 i 2019/2020, przez co należy  rozumieć udział w opracowaniu wyników wykopalisk i przygotowanie raportu, który będzie dobrą podstawą artykułu w wysoko punktowanym czasopiśmie naukowym;
- przygotowywanie już w pierwszym roku zatrudnienia przynajmniej jednego wniosku o finansowanie badań naukowych w oparciu o projekty badawcze finansowane przez podmiot  zewnętrzny;
- aktywne uczestnictwo w popularyzacji badań prowadzonych przez IKŚiO PAN;
-  praca nad  własnym rozwojem  naukowym (doktorat lub habilitacja);

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie o PAN z 30 kwietnia 2010 r. (z późn. zmianami). Kandydaci, aby spełniać kryteria kwalifikacyjne powinni posiadać:
- tytuł zawodowy magistra archeologii lub wyższy;
- biegła znajomość co najmniej języka angielskiego, dla kandydatów zagranicznych wymagana jest podstawowa znajomość języka polskiego;
- doświadczenie w dokumentacji i opracowaniu wyników wykopalisk w Polsce lub zagranicą.

Dodatkowym atutem będzie:
- znajmość programów graficznych, kreatywnośc i działalność na polu popularyzacji wiedzy;
- doświadczenie w pracach wykopaliskowych w Sudanie;
- publikcje naukowe w czasopismach naukowych z listy MNiSW.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni dostarczyć do sekretariatu Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72 p. 327, 00-330 Warszawa (dopuszczalne przesłanie pocztą elektroniczną w zabezpieczonym formacie *.pdf) następujące dokumenty:
1) podanie do Dyrektora IKŚiO PAN o przyjęcie do pracy,
2) życiorys,
3) kwestionariusz osobowy,
4) odpis dyplomu magisterskiego, doktorskiego. W przypadku kandydatów z zagranicy z krajów, których dyplomy nie są uznawane na podstawie umów międzynarodowych lub Konwencji Praskiej, zaświadczenie o uznaniu dyplomu lub jego nostryfikacji przez właściwe organy.1  
5) wykaz publikacji naukowych (opublikowanych i złożonych do druku – w wypadku tych ostatnich wymagane jest przedstawienie zaświadczenia redakcji  o przyjęciu tekstu do druku),
6) proponowany plan badań i publikacji na  pierwszy rok zatrudnienia,
7) oświadczenie stwierdzające, że IKŚiO PAN będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu i deklarację o zgodzie na zaliczenie do liczby „N” w wypadku przyjęcia do pracy;
8) oświadczenie  stwierdzające, iż w wypadku wygrania konkursu i zatrudnienia w Zakładzie Nubiologii IKŚiO PAN  kandydat nie będzie podejmował pracy w innych instytucjach naukowych, lub innych niż wyżej wymienione misjach archeologicznych bez  zgody kierownika Zakładu  Nubiologii  IKŚiO PAN.

Regulamin konkursu na stanowiska naukowe w IKŚiO, zawierający  pozostałe informacje na temat zatrudnienia dostępny jest w sekretariacie Instytutu. W/wym  informacje można uzyskać  również pocztą elektroniczną.
W ramach konkursu zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną o dokładnej  godzinie przeprowadzenia rozmowy.

* Potrzebę przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej za pośrednictwem komunikatora prosimy zgłosić najpóźniej dzień wcześniej na w/w adres e-mail, z podaniem nazwy swojego konta.

------------------
1) Rodzaj i formę zaświadczenia określają:
w przypadku uznawalności dyplomów ukończenia studiów wyższych - art. 191a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842,  ze zm.).
w przypadku konieczności nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd