Oferty pracy

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Zakładzie Klasycznych Kultur Śródziemnomorskich, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

INSTYTUCJA: Polska Akademia Nauk, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych (dalej IKŚiO)
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: asystent
WYMIAR ZATRUDNIENIA: pełny etat
DYSCYPLINY NAUKOWE: archeologia i/lub geologia
DATA OGŁOSZENIA: 12 VI 2018
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 11 VII 2018
TERMIN ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ: 13 VII 2018 od godz. 14:00, możliwość przeprowadzenia rozmowy przy użyciu komunikatora Skype*
LINK DO STRONY: www.iksiopan.pl
SŁOWA KLUCZOWE: archeologia śródziemnomorska, archeometryczne badania zabytków kamiennych i ceramicznych


OPIS: przewiduje się zatrudnienie od 1 sierpnia 2018 r. jednej osoby na stanowisku asystenta w Zakładzie Klasycznych Kultur Śródziemnomorskich. Do obowiązków pracownika należeć będzie:
- realizacja projektów naukowych zgodnie z planem zatwierdzonym przez Radę Naukową IKŚiO PAN;
- złożenie do druku w trakcie roku zatrudnienia w IKŚiO PAN co najmniej jednej publikacji;
- udział w opracowaniu znalezisk w zakresie charakterystyki materiału zabytków mineralnych/skalnych ;
- aktywne uczestniczenie w popularyzacji badań prowadzonych przez Instytut.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie o PAN z 30 kwietnia 2010 r. (z późn. zmianami). Kandydaci aby spełniać kryteria kwalifikacyjne powinni posiadać:
- tytuł zawodowy magistra (archeologii lub/i geologii);
- dobrą znajomość co najmniej języka angielskiego, preferowana znajomość większej liczby języków kongresowych (dla kandydatów  zagranicznych wymagana jest podstawowa znajomość języka polskiego);
- dorobek w zakresie badań archeometrycznych (w szczególności petrograficznych) nad zabytkami starożytnymi wykonanymi ze skał (obiekty kamienne, ceramika);
- potwierdzony udział w badaniach stanowisk archeologicznych w basenie Morza Śródziemnego;

 

Dodatkowym atutem będzie:
- doświadczenie w popularyzacji działań naukowych.

 


Kandydaci przystępujący do konkursu powinni dostarczyć do Sekretariatu Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72 p. 327, 00-330 Warszawa (dopuszczalne przesłanie pocztą elektroniczną w zabezpieczonym formacie *.pdf) na adres podany poniżej następujące dokumenty:
1) podanie do Dyrektora IKŚiO PAN o przyjęcie do pracy,
2) życiorys naukowy,
3) kwestionariusz osobowy,
4) odpis dyplomu magisterskiego. W przypadku kandydatów z zagranicy z krajów, których dyplomy nie są uznane na podstawie umów międzynarodowych lub Konwencji Praskiej, zaświadczenie o uznaniu dyplomu lub jego nostryfikacji przez właściwe organy.1  
5) wykaz publikacji naukowych (opublikowanych i złożonych do druku – w wypadku tych ostatnich wymagane jest przedstawienie zaświadczenia redakcji naukowej o przyjęciu tekstu do druku),
6) proponowany plan badań i publikacji na okres 1 roku,
7) oświadczenie stwierdzające, że IKŚiO PAN będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu i deklarację o zgodzie na zaliczenie do liczby „N” w wypadku przyjęcia do pracy.

 

Regulamin konkursu na stanowiska naukowe w IKŚiO jest dostępny w Sekretariacie Instytutu lub za pośrednictwem e-mail: skąd można uzyskać również inne informacje na temat zatrudnienia.
W ramach konkursu zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Kandydaci na zostaną powiadomieni drogą elektroniczną o dokładnym terminie przeprowadzenia z nimi rozmowy.
* Potrzebę przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej za pośrednictwem komunikatora prosimy zgłosić najpóźniej dzień wcześniej na w/w adres e-mail, z podaniem nazwy swojego konta.

 

------------------
1) Rodzaj i formę zaświadczenia określają:
w przypadku uznawalności dyplomów ukończenia studiów wyższych - art. 191a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842,  ze zm.).
w przypadku konieczności nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia.

Our website is protected by DMC Firewall!