Oferty pracy

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta w Zakładzie Starożytnych Kultur Egiptu i Bliskiego Wschodu, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

INSTYTUCJA: Polska Akademia Nauk, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych (dalej IKŚiO)
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: adiunkt
WYMIAR ZATRUDNIENIA: cały etat
DYSCYPLINA NAUKOWA: archeologia/egiptologia
DATA OGŁOSZENIA: 17 lipca 2017 r
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15 sierpnia 2017 r.
TERMIN ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ: 17 sierpnia 2017, od godz. 11:00 czasu warszawskiego, możliwość przeprowadzenia rozmowy przy użyciu komunikatora Skype.*
LINK DO STRONY: www.iksiopan.pl
SŁOWA KLUCZOWE: egiptologia, studia filologiczne-lingwistyczne i religioznawcze nad językiem egipskim ze szczególnym uwzględnieniem początkowych faz jego rozwoju; edytorstwo

OPIS Przewiduje się zatrudnienie archeologa-filologa ze specjalizacją z języka staroegipskiego oraz dogłębną znajomością egipskiej literatury religijnej ze szczególnym naciskiem na najstarsze korpusy tekstów religijnych, na umowę o pracę w pełnym wymiarze etatu. Powinna być to osoba z doświadczeniem w studiach religioznawczych i tekstologiczno-lingwistycznych, pracująca nad tekstami okresu Starego Państwa i ewentualnie późniejszymi. Równolegle obowiązkiem zatrudnionego będzie prowadzenie badań w uzgodnionym zakresie, związanych z egipską literaturą religijną. Pracownik powinien też posiadać kompetencje z zakresu edytorstwa. Mile widziane doświadczenie w studiach w dziedzinie antropologii kulturowej i badań interdyscyplinarnych, a także doświadczenie w popularyzacji nauki. Pracownik starać się powinien o przygotowanie minimum jednej publikacji i pozyskanie grantów mogących przyczynić się do sfinansowanie jego dalszej działalności w IKŚiO, a także aktywnie uczestniczyć w popularyzacji badań prowadzonych przez Instytut.


Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie o PAN z 30 kwietnia 2010 r. (z późn. zmianami) i odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym posiadając:
- wykształcenie wyższe w zakresie archeologii, egiptologii, literaturoznawstwa lub antropologii kulturowej;
- stopień naukowy doktora w zakresie archeologii, specjalność egiptologia
- udokumentowany dorobek publikacyjny;
- bardzo dobrą znajomość języka angielskiego (dla kandydatów zagranicznych wymagana jest podstawowa znajomość języka polskiego); na ocenę kandydatur wpływa także znajomość innych języków współczesnych i klasycznych języków starożytnych;
- doświadczenie – atutem będą: doświadczenie udziału w pracach badawczych; opublikowane prace naukowe (zwłaszcza z zakresu studiów filologiczno-kulturowych i religioznawczych).

Ważne będzie doświadczenie organizacyjne kandydata/kandydatki w zakresie współpracy naukowej, najlepiej na arenie międzynarodowej. Od przyszłego pracownika oczekuje się aktywnego udziału w poszerzaniu współpracy międzynarodowej Instytutu. Cenne byłoby przygotowanie literaturoznawcze i doświadczenie pedagogiczne w celu realizacji zadań edukacyjnych i popularyzatorskich IKŚiO.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni dostarczyć do Sekretariatu Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72 p. 327, 00-330 Warszawa (dopuszczalne przesłanie pocztą elektroniczną w zabezpieczonym formacie *.pdf) na adres podany poniżej następujące dokumenty:
1) podanie do Dyrektora IKŚiO o przyjęcie do pracy,
2) życiorys naukowy,
3) kwestionariusz osobowy,
4) odpis dyplomu doktorskiego. W przypadku kandydatów z zagranicy z krajów, których dyplomy nie są uznane na podstawie umów międzynarodowych lub Konwencji Praskiej, zaświadczenie o uznaniu dyplomu lub jego nostryfikacji przez właściwe organy**.
5) dokument potwierdzający poziom znajomości języka angielskiego
6) wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron), (prosimy też o kopie wybranych publikacji)
7) proponowany plan badań na okres najbliższego roku,
8) oświadczenie stwierdzające, że IKŚiO będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.
Regulamin konkursu na stanowisko naukowe w IKŚiO jest dostępny w Sekretariacie Instytutu lub za pośrednictwem e-mail: , skąd można uzyskać również inne informacje na temat zatrudnienia.

....................................
* Potrzebę przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej za pośrednictwem komunikatora prosimy zgłosić najpóźniej dzień wcześniej na w/w adres e-mail, z podaniem nazwy swojego konta.
** Rodzaj i formę zaświadczenia określają:
a) w przypadku uznawalności dyplomu ukończenia studiów wyższych ustawa z dnia 27 lipca 2005 r.  (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.),
b) w przypadku uznawalności nadania stopnia naukowego  art. 24 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm).
c) w przypadku konieczności nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia,  
d) w przypadku nostryfikacji stopnia naukowego Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą (Dz. U. 179 poz. 1067).

DMC Firewall is a Joomla Security extension!