Oferty pracy

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Zakładzie Współczesnych Kultur Azji i Afryki, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

INSTYTUCJA: Polska Akademia Nauk, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych (dalej IKŚiO)
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: asystent
WYMIAR ZATRUDNIENIA: 3/4 etatu
DYSCYPLINA NAUKOWA: literaturoznawstwo (afrykanistyka), gender studies   
DATA OGŁOSZENIA: 17 VII 2017
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15 VIII 2017
TERMIN ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ: 17 VIII 2017 od godz. 09:00
możliwość przeprowadzenia rozmowy przy użyciu komunikatora Skype*
LINK DO STRONY: www.iksiopan.pl
SŁOWA KLUCZOWE: współczesna literatura ustna i pisana w językach rodzimych Nigerii (hausa, igbo i joruba), feminizm i prawa kobiet Afryki Subsaharyjskiej, kultura popularna Nigerii, antropologia widowisk kulturowych i sztuki

OPIS Przewiduje się zatrudnienie jednej osoby na stanowisku asystenta w Zakładzie Współczesnych kultur Azji i Afryki do realizacji badań nad współczesną literaturą ustną i pisaną rodzimych języków Nigerii, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości literackiej pisarek z Nigerii i diaspory nigeryjskiej w kontekście afrykańskiego feminizmu oraz przejawów kultury popularnej. Powinna być to osoba ze znajomością języka hausa oraz z doświadczeniem w realizacji badań terenowych w Nigerii. Zatrudniona w ramach tego konkursu osoba powinna m.in. przygotowywać publikacje naukowe, brać udział w seminariach i innych spotkaniach naukowych, angażować się w międzynarodową współpracę naukową, starać się o pozyskanie grantów mogących przyczynić się do przedłużenia okresu ich zatrudnienia, a także aktywnie uczestniczyć w popularyzacji badań prowadzonych przez Instytut.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie o PAN z 30 kwietnia 2010 r. i – odpowiadające następującym kryteriom kwalifikacyjnym – posiadają:
- wykształcenie wyższe w zakresie afrykanistyki (hausanistyki);
- udokumentowany dorobek publikacyjny z zakresu kultury popularnej Nigerii;
- biegłą znajomość języka angielskiego (dla kandydatów zagranicznych wymagana jest podstawowa znajomość języka polskiego) umożliwiającą swobodne wykorzystywanie w badaniach anglojęzycznej literatury naukowej oraz angażowanie się w międzynarodową współpracę naukową;
- znajomość języka hausa umożliwiającą korzystanie ze źródeł rodzimych;
- doświadczenie – atutem będą: udział w pracach badawczych; opublikowane prace naukowe; obroniona praca dyplomowa z literatury ustnej i kultury popularnej w Nigerii w oparciu o materiał źródłowy w j. hausa i joruba oraz badania terenowe w północnej Nigerii.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni dostarczyć do Sekretariatu Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72 p. 327, 00-330 Warszawa (dopuszczalne przesłanie pocztą elektroniczną w zabezpieczonym formacie *.pdf) na adres podany poniżej następujące dokumenty:
1) podanie do Dyrektora IKŚiO o przyjęcie do pracy;
2) życiorys naukowy;
3) kwestionariusz osobowy;
4) odpis dyplomu magisterskiego (w przypadku kandydatów z zagranicy, z krajów, których dyplomy nie są uznane na podstawie umów międzynarodowych lub Konwencji Praskiej, zaświadczenie o uznaniu dyplomu lub jego nostryfikacji przez właściwe organy);
5) dokument potwierdzający poziom znajomości języka angielskiego;
6) wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron), prosimy o udostępnienie tych prac (do zwrotu);
7) proponowaną koncepcję badań;
8) oświadczenie stwierdzające, że IKŚiO będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.
Regulamin konkursu na stanowiska naukowe w IKŚiO jest dostępny w Sekretariacie IKŚiO lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (). W Sekretariacie IKŚiO można również uzyskać inne informacje na temat zatrudnienia.

...........................................
* Rodzaj i formę zaświadczenia określają:
a) w przypadku uznawalności dyplomu ukończenia studiów wyższych: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r.  (Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.);
b) w przypadku uznawalności nadania stopnia naukowego:  Art. 24 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595, z późn. zm);
c) w przypadku konieczności nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia;
d) w przypadku nostryfikacji stopnia naukowego: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą (Dz. U. nr 179 poz. 1067).

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd